วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประชุมชี้แจงชุมชนแนวทางในการใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ประชุมชี้แจงชุมชนในการนำแนวทางการกำจัดลูกน้ำและยุงลายตัวเต็มวัย
ด้วยการใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
(ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ)
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังนกแอ่น  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
วันที่ 11  มีนาคม  2557


บรรยากาศก่อนการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนท่าน ดร.จีระศักดิ์  ทัพผา
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 พิษณุโลก
กล่าวเปิดการประชุมและเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องโรคไข้เลือดออก
และนำเสนอแนวทางการกำจัดลูกน้ำยุงและยุงลายตัวเต็มวัยด้วยการใช้
นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

เจ้าหน้าที่ รพสต.ความให้ความรู้เรื่องการเตรียมชุมชนและการใช้นวัตกรรมฯ


คัดเลือกกลุ่มทดลองใช้แนวทางการกำจัดลูกน้ำยุงและยุงลายตัวเต็มวัย
ด้วยการใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย


ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจและเสนอข้อคิดในการคิดค้นนวัตกรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น


ภาพและบรรยากาศของผู้เข้าร่วมประชุม..................ท่าน ดร.จีระศักดิ์  ทัพผา
สรุป อภิปราย  ตอบโต้ซักถาม และปิดการประชุม.............วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประชุมชี้แจงการใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

กิจกรรมการประชุมชี้แจงชุมชนในการนำแนวทางการกำจัดลูกน้ำและยุงลายตัวเต็มวัย
ด้วยการใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
(ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ)
ณ ห้องประชุม วัดแม่เฉย  ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิถ์
วันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2557

ท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5  บ้านแม่เฉย เป็นประธานในการเปิดการประชุมชี้แจงในการนำ
แนวทางการกำจัดลูกน้ำยุงและยุงลายตัวเต็มวัยด้วยการใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
มีผู้เข้าร่วมประชุมเช่น ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำหมู่บ้าน อสม.เจ้าหน้าที่ รพสต. และคณะครูนักเรียนของ
โรงเรียนแม่เฉย ได้ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม

ท่าน ดร.จีระศักดิ์  ทัพผา  หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1
เป็นวิทยากรในการบรรยายและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการใช้นวัตกรรมฯท่านประธานอสม.ให้ความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการใช้นวัตกรรมฯ


ภาพผู้เข้าร่วมประชุม ที่เต็มไปด้วยความตั้งใจที่รับฟังคำบรรยายของท่านวิทยากร
ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมในเรื่องการใช้นวัตกรรมฯ เป็นอย่างมาก


ท่านผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านด่านนาขามให้ความรู้และแนะนำแนวทาง
ในการประยุคใช้นวัตกรรมฯ ในเขต รพสต.บ้านด่านนาขาม

แบ่งกลุ่มเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม
เรื่องการนำนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยมาใช้ในบ้านของตนเอง

ประมวลภาพบรรยากาศในการอบรม

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประชุมชี้แจงชุมชนในการนำแนวทางการกำจัดลูกน้ำและยุงลายตัวเต็มวัย

ประชุมชี้แจงชุมชนในการนำแนวทางการกำจัดลูกน้ำและยุงลายตัวเต็มวัย
ด้วยการใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทยชนะศึก
อ.ทุ่งเสลี่ยม  จ.สุโขทัย

ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ไทยชนะศึก เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม


มีท่านวิทยากรจาก โรงพยาบาลฯ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรค
และการเตรียมชุมชน

ท่าน ดร.จีระศักดิ์  ทัพผา
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 พิษณุโลก
บรรยายความรู้เรื่อง โรคไข้เลือดออกและนำเสนอข้อมูลแนวทางการกำจัดลูกน้ำยุงลายตัวเต็มวัยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย


ทำการคัดเลือกกลุ่มทดลองใช้แนวทางการกำจัดลูกน้ำยุงและยุงลายตัวเต็มวัยด้วยการใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย


ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจในการใช้นวัตกรรมฯ

ประชุมรับทราบความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ สสอ.,รพสต.และแกนนำลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

 

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การประชุมสัมนาผู้เชี่ยวชาญ

กิจกรรมประชุมสัมนาผู้เชี่ยวชาญ
เรื่องแนวทางการกำจัดลูกน้ำยุงลายและยุงลายตัวเต็มวัย
ด้วยการใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ณ  ห้องประชุมศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 พิษณุโลก
วันที่ 17  กุมภาพันธ์  2557

ดร.จีระศักดิ์  ทัพผา
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 พิษณุโลก
นำเสนอข้อมูลแนวทางการกำจัดลูกน้ำยุงลายและยุงลายตัวเต็มวัย
ด้วยการใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
ผู้วิพากษ์แนวทางกำจัดลูกน้ำยุงลายและยุงลายตัวเต็มวัยโดยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคไข้เลือดออกจาก สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ผู้วิพากษ์แนวทางกำจัดลูกน้ำยุงลายและยุงลายตัวเต็มวัยโดยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคไข้เลือดออกจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9  พิษณุโลกบรรยากาศในห้องประชุมที่เงียบ
และเป็นเรื่องการใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุม