วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมกีฏวิทยาศึกษายุงพาหะนำโรค เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมศึกษายุงพาหะนำโรค  เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน  ต.คันโช้ง  อ.วัดโบสถ์  จ.พิษณุโลก

ศึกษาชีวนิสัยยุงเวลากลางคืน  นอกบ้าน  และในบ้าน
  
 
ติดตั้งอุปกรณ์ดักแมลง
 
สำรวจลูกน้ำยุงก้นปล่องตามแหล่งน้ำธรรมชาติ 
ศึกษาชีวนิสัยยุงลาย


 
 
สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

 
ภาพบรรยากาศเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

  งานเกษียณอายุราชการปี 2557วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประชุมชี้แจงชุมชนแนวทางในการใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ประชุมชี้แจงชุมชนในการนำแนวทางการกำจัดลูกน้ำและยุงลายตัวเต็มวัย
ด้วยการใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
(ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ)
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังนกแอ่น  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
วันที่ 11  มีนาคม  2557


บรรยากาศก่อนการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนท่าน ดร.จีระศักดิ์  ทัพผา
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 พิษณุโลก
กล่าวเปิดการประชุมและเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องโรคไข้เลือดออก
และนำเสนอแนวทางการกำจัดลูกน้ำยุงและยุงลายตัวเต็มวัยด้วยการใช้
นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

เจ้าหน้าที่ รพสต.ความให้ความรู้เรื่องการเตรียมชุมชนและการใช้นวัตกรรมฯ


คัดเลือกกลุ่มทดลองใช้แนวทางการกำจัดลูกน้ำยุงและยุงลายตัวเต็มวัย
ด้วยการใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย


ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจและเสนอข้อคิดในการคิดค้นนวัตกรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น


ภาพและบรรยากาศของผู้เข้าร่วมประชุม..................ท่าน ดร.จีระศักดิ์  ทัพผา
สรุป อภิปราย  ตอบโต้ซักถาม และปิดการประชุม.............