วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก โรคอุจาระร่วง และโรคหัด

วันที่ 12  มกราคา 2559  ท่าน ดร.นพ.ศักดิ์ชัย  ไชยมหาพฤกษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก  และ ดร.จีระศักดิ์  ทัพผา  หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.1 พิษณุโลก ได้บันทึกเทปการให้สัมภาษณ์กับผู้สือข่าว เรื่องเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก โรคอุจาระร่วง และโรคหัด  ทางสถานีโทรทัศน์ ทีที เคเบิ้ล ทีวี พิษณุโลก ในช่วงรายการสุขภาพ (Healthy Tips)  ให้สัมภาษณ์   ณ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.1 จังหวัดพิษณุโลก  รายละเอียดตามภาพ...
 
 
อบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลาการระดับอำเภอในพื้นที่เสี่ยงสูงในการใช้เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย

วันที่  11-12 มกราคม 2559  ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.1 พิษณุโลก 
อบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลาการระดับอำเภอในพื้นที่เสี่ยงสูงในการใช้เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย  เพื่อเสริมองค์ความรู้และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับภาคีเครือข่าย ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง  ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2559  เวลา 08.00  - 17.00 น.  ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2พิษณุโลก  และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.1 จังหวัดพิษณุโลก